Beknopt jaarverslag 2018

Bewoners

Per 31 december 2018 waren 151 mensen woonachtig in De Driestad, met 8 nieuwe bewoners in 2018. De belangstelling om in De Driestad te wonen blijft onverminderd hoog met een wachtlijst van 94 personen. De Driestad heeft voor senioren klaarblijkelijk een aantrekkelijk woonaanbod en het bestuur streeft ernaar dit zo te houden. In 2019 zal de toekomstvastheid van het huidige woonconcept onderzocht worden, mede aan de hand van te verwachten ontwikkelingen in de seniorenhuisvesting en in de woonbehoeften van de doelgroep.

Organisatie

Op 31 december 2018 bestond het bestuur van Stichting Wooncentrum De Driestad uit 4 personen. Het bestuur komt 10 keer per jaar bijeen voor reguliere bestuursvergaderingen en houdt daarnaast circa 4 strategiesessies per jaar. De dagelijkse operationele leiding is in handen van een algemeen manager die 2 parttime medewerkers aanstuurt (beheerder en technisch medewerker). De Driestad is aangesloten bij branchevereniging Aedes en past sinds 1 januari 2018 de CAO Woondiensten toe op haar personeel. Hoewel De Driestad geen woningcorporatie is, voelt zij zich verwant met het sociale huisvestingsdomein. Een aantal kwaliteitsprocedures zijn in 2018 beschreven of geactualiseerd, waaronder een RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie), calamiteitenprotocol, klachtenprocedure en privacy richtlijnen. Daarnaast zijn de administratieve organisatie en de werkwijze van de bewonerscommissie verbeterd. De actuele procedures zullen op de vernieuwde website gepubliceerd worden.

Gebouw

In 2017 heeft het bestuur een update van het bestaande MJOP (Meerjarenonderhoudsplan) voor het gebouwencomplex laten uitvoeren. Het geactualiseerde onderhoudsplan is opgesteld aan de hand van een technische inspectie van de huidige staat van het gebouw en van de installaties. Daarmee zijn de onderhoudsbehoeften en -kosten voor de komende jaren en de langere termijn goed in kaart gebracht. Veel is sindsdien gerealiseerd. Eind 2017 zijn de telefooncentrale en het personenalarmeringssysteem vervangen. In 2018 zijn 6 appartementen gerenoveerd, waarmee het percentage aan gemoderniseerde appartementen inmiddels relatief hoog ligt (55 % van totaal 124 appartementen). Ook de balkons zijn technisch geïnspecteerd; reparaties en preventieve werkzaamheden zijn uitgevoerd, inclusief het aanbrengen van een beschermende coating. Ter verbetering van de brandveiligheid van het gebouw zijn verschillende maatregelen genomen, waaronder vernieuwing van de brandmeldcentrale. Met de realisatie hiervan, eind 2018 – begin 2019, voldoet deze aan de nieuwste eisen van wet- en regelgeving. Om de veiligheid in en om het gebouw te verhogen is een camerasysteem aangelegd aan de voorzijde. Tenslotte is, ter verhoging van het directe woongenot en de sfeer, samen met de bewoners het interieur in en rondom ontmoetingsruimte ‘t Drieluik opgeknapt, onder andere met nieuw meubilair.

Beleid

In 2018 is een beleidsplan 2019-2020 opgesteld, waarin de speerpunten voor de komende jaren staan beschreven. Het beleid van het bestuur is gericht op het blijvend realiseren van een stabiele, toekomstgerichte woonvoorziening. In de komende twee jaar zal De Driestad aan haar doelstelling en visie uitvoering geven door middel van de volgende acties:

  • De procedures van de administratieve organisatie zullen verder worden aangescherpt door het vaststellen van rollen, taken, verantwoordelijkheden en autorisaties.
  • Er zal een marktanalyse worden uitgevoerd naar de toekomstige woonwensen van de doelgroep om daarmee rekening te kunnen houden in onderhoud, renovatie en techniek van het gebouw.
  • Verdere invulling geven aan de verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap van branchevereniging Aedes, zoals het vergroten van de transparantie; het afleggen van verantwoording onder andere door middel van visitatie.
  • Het verder vormgeven van de website als communicatiemiddel naar de stakeholders.
  • Gegeven de wachtlijst, het beleid bij toewijzing van appartementen verder expliciteren en transparanter maken voor de buitenwereld.
  • Verder investeren in het netwerk en ontwikkelen van samenwerkingsvormen met maatschappelijke organisaties in het sociale (woon)domein.

Communicatie 

In 2018 is de website van De Driestad vernieuwd. Deze fungeert als extern communicatiemiddel omtrent ontwikkelingen met betrekking tot De Driestad. Verder wordt de website door het bestuur gebruikt als middel om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Een gewaardeerd communicatiemiddel is de maandelijkse nieuwsbrief voor de bewoners, opgesteld door de algemeen manager. In ieder geval maandelijks voert de manager overleg met de bewonerscommissie. Daarnaast voert het bestuur (of een afvaardiging daarvan) periodiek overleg met de bewonerscommissie.

Samenwerking

Het bestuur heeft in 2018 contacten gelegd en bestuurlijk overleg gevoerd met vertegenwoordigers van verschillende externe partijen: Gemeente Culemborg, Kleurrijk Wonen, Zorgcentrum De Betuwe, STMR/Santé en Elk Welzijn. Daarnaast zijn er contacten gelegd met het Wijkteam en het Team van de Buurt.

Financieel 

De Driestad verkeert in een financieel gezonde situatie. De totale omzet bedroeg in 2018 € 1,043 mio. Jaarlijks wordt een reservering van € 153.000 euro aangehouden voor langetermijninvesteringen in het kader van het MJOP. Het gevoerde financiële beleid wordt beoordeeld door een externe accountant. Deze geeft jaarlijks na het opstellen van de jaarrekening een samenstellingsverklaring af.

Wilt u meer informatie over wonen in de Driestad?

Neem dan contact met ons via ons mail adres:  Info@driestad.nl

Contact