Beknopt jaarverslag 2019

Bewoners

Per 31 dec 2019 waren 149 mensen woonachtig in De Driestad en hebben we in 2019 6 nieuwe bewoners mogen begroeten. De belangstelling om in De Driestad te wonen is onverminderd hoog; op de wachtlijst stonden per 31 december 2019 102 mensen ingeschreven. De Driestad biedt momenteel een aantrekkelijk woonaanbod; in 2020 zal het bestuur de toekomstvastheid van het huidige woonconcept onderzoeken mede aan de hand van de te verwachten ontwikkelingen in de seniorenhuisvesting en de toekomstige behoeften van deze doelgroep.

Organisatie

Op 31 december 2019 bestond het bestuur van Stichting wooncentrum De Driestad uit vier personen. Besloten is het bestuur per 1 januari 2020 uit te breiden met een vijfde bestuurslid. Het bestuur komt maandelijks bij elkaar voor de reguliere bestuursvergaderingen en heeft daarnaast ca vier strategiesessies per jaar. De dagelijkse operationele leiding is in handen van een algemeen manager die twee parttime medewerkers aanstuurt (een beheerder en een technisch medewerker). De Driestad is aangesloten bij Aedes, de overkoepelende branchevereniging en past de CAO Woondiensten toe op haar personeel; hoewel De Driestad geen woningcorporatie is, voelt zij zich verwant met het sociale huisvestingsdomein.

Gebouw

In 2019 zijn 6 appartementen gemoderniseerd waardoor het totaal aantal van 74 gemoderniseerde appartementen is bereikt (van de 125). Daarnaast is in 2019 verder uitvoering gegeven aan het in 2017 opgestelde MJOP (Meerjaren onderhoudsplan) van het gebouwencomplex. Begin 2019 is de aanleg van de nieuwe brandmeldcentrale afgerond. Met de inzet van vrijwilligers, bewoners, bestuursleden en een leverancier is tijdens NL Doet in maart een buitenterras met buitenmeubelen aangelegd, aangrenzend aan de ontmoetingsruimte Het Drieluik. Daarvoor is ook een buitendeur aangebracht zodat de bewoners binnen en buiten kunnen zitten. Vanaf de zomer zijn de voorbereidingen gestart voor de modernisering en groot onderhoud van de buitenkant van het gebouw in 2020.

Beleid

In 2018 is een beleidsplan 2019-2020 opgesteld. Daarin staan de speerpunten voor de komende jaren beschreven. Het beleid van het bestuur is gericht op het blijvend realiseren van een stabiele toekomstvaste woonvoorziening. In 2019 heeft De Driestad uitvoering gegeven aan haar doelstelling en visie. Daarvoor zijn weer stappen gezet om aan de verplichtingen die voortvloeien uit lidmaatschap van Aedes te kunnen voldoen, zoals het voorbereiden op toekomstige visitaties alsook het verder ontwikkelen van het samenwerkingsnetwerk en de samenwerkingsvormen met maatschappelijke organisaties in het sociale (woon)domein.
In 2019 is een onderzoek uitgevoerd naar de woonwensen van de bewoners en hun waardering voor hun woonsituatie. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat bewoners tevreden zijn over het wonen in de Driestad, over het verzorgingsniveau van de appartementen, de onderlinge contacten en de services. Als verbeterpunt is uit de enquête naar voren gekomen dat de uitstraling van de buitenkant van het complex naar de mening van een aanzienlijk deel van de bewoners gemoderniseerd dient te worden.

Communicatie 

De website van De Driestad wordt actief gebruikt als extern communicatiemiddel over ontwikkelingen met betrekking tot de Driestad. Verder wordt de website gebruikt door het bestuur als middel om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.
Maandelijks verzorgt de algemeen manager een nieuwsbrief voor alle bewoners. In ieder geval maandelijks voert de manager overleg met de bewonerscommissie. Het bestuur (of een afvaardiging daaruit) heeft in 2019 een aantal malen overleg gevoerd met de bewonerscommissie.

Samenwerking

Het bestuur heeft in 2019 contacten gelegd en bestuurlijk overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente Culemborg en met vertegenwoordigers van wooncentra in Dordrecht en in Beesd. Tevens is een bezoek gebracht aan een vergelijkbare woonstichting in Hoogezand Sappermeer, om kennis en ervaring uit te wisselen. Dit naast het onderhouden van de lopende contacten met Kleurrijk Wonen, Zorgcentrum De Betuwe, STMR/Santé, Elk Welzijn Contacten met het wijkteam, team van de buurt.

Financieel 

De Driestad verkeert in een financieel gezonde situatie. De totale omzet bedroeg in 2019 € 1.064.328. Over 2019 is een bedrag van € 252.775 gereserveerd voor groot onderhoud en investeringen in het kader van het MJOP voor de lange termijn. Het gevoerde financiële beleid wordt beoordeeld door een externe accountant, die jaarlijks een samenstellingsverklaring afgeeft.

Wilt u meer informatie over wonen in de Driestad?

Neem dan contact met ons via ons mail adres:  Info@driestad.nl