Beknopt jaarverslag 2020

Algemeen
Vol ambitie is de organisatie van De Driestad begonnen aan het nieuwe jaar 2020. Op basis van de bewonersenquête uit 2019, het MJOP en de visie van het bestuur waren de voorbereidingen voor de renovatie van de buitenkant van het gebouw van De Driestad in volle gang. Toen brak in maart 2020 in Nederland Corona uit, met als gevolg in maart en april een zogenaamde intelligente lockdown met strikte richtlijnen van de overheid met betrekking tot fysieke sociale contacten. Dat had ook zijn weerslag op de Driestad, waar de sociale activiteiten helaas geen doorgang konden vinden.

Bewoners
Per 31 dec 2020 waren 142 mensen woonachtig in De Driestad. In 2020 hebben we 9 nieuwe bewoners mogen begroeten. De belangstelling om in De Driestad te wonen is onverminderd hoog; op de wachtlijst stonden per 31 december 2020 74 belangstellende voor een appartement (eind 2019: 102). De Driestad biedt momenteel een aantrekkelijk woonaanbod; Het in 2020 geplande onderzoek vanuit het bestuur naar de toekomstvastheid van het huidige woonconcept is door Corona naar achteren geschoven. Prioriteit is gegeven aan het voorbereiden van een update van het MJOP met een daaraan gekoppelde financiële lange termijn planning.

Organisatie
Op 31 december 2020 bestond het bestuur van Stichting wooncentrum De Driestad uit vijf personen. Het bestuur heeft door Corona de periodieke maandelijkse bestuursvergaderingen, op een enkele uitzondering na, on-line gehouden via Teams en daarmee de continuïteit goed kunnen waarborgen. De extra strategie-bijeenkomsten hebben in verband met Corona geen doorgang gevonden en worden in 2021 weer opgepakt.
De totale aan het bestuur gezamenlijk betaalde vergoeding in 2020 bedraagt bruto € 24.192,=.
Het rooster van aftreden van de bestuursleden van de Driestad is als volgt. Statutair bedraagt de periode van benoeming 4 jaar.

Naam bestuurslid, Datum van aftreden


R. Timmermans , voorzitter 31-12-2021
E .Bonsing, vice-voorzitter 31-12-2023
E. Donga, secretaris 31-12-2024
M. Verheijde, penningmeester 31-12-2024
J. Sanders, bestuurslid 31-12-2023

De dagelijkse operationele leiding is in handen van een algemeen manager die twee parttime medewerkers aanstuurt (een beheerder en een technisch medewerker). De Driestad is aangesloten bij Aedes, de overkoepelende branchevereniging en past de CAO Woondiensten toe op haar personeel; hoewel De Driestad geen woningcorporatie is, voelt zij zich verwant met het sociale huisvestingsdomein.

Gebouw
In 2020 zijn 7 appartementen (in 2019: 6 ) gemoderniseerd waardoor het totaal aantal van 81 gemoderniseerde appartementen (in 2019: 74) is bereikt (van de 125). Daarnaast is in 2020 verder uitvoering gegeven aan het in 2017 opgestelde MJOP (Meerjaren onderhoudsplan) van het
gebouwencomplex. Volgens adequaat preventief onderhoud zijn nieuwe cv ketels geplaatst. De antennes op het dak zijn aangepast door de telecombedrijven. Het omvangrijkste project in 2020 was de geplande modernisering en groot onderhoud van de buitenkant van het gebouw. Betonranden van balkons en zijmuren zijn opnieuw geschilderd, alle zonneschermen zijn gedemonteerd en vervangen door nieuwe zonneschermen, die per woning elektrisch bedienbaar
zijn. Tenslotte zijn van alle balkons de externe trespaplaten vervangen door nieuwe waardoor het hele gebouw weer een moderne frisse uitstraling heeft gekregen. Met inachtneming van de Coronarestricties is door creativiteit en vakmanschap van eigen personeel van De Driestad in combinatie met de diverse aannemers en toeleverancier het geheel binnen de oorspronkelijke planning (eind september 2020) opgeleverd.

Financieel
De Driestad verkeert in een financieel gezonde situatie. De totale omzet bedroeg in 2020 € 1096.201. Over 2020 is een bedrag van € 330.000 gereserveerd voor groot onderhoud en investeringen in het kader van het MJOP voor de lange termijn. Het gevoerde financiële beleid wordt beoordeeld door een externe accountant, die jaarlijks een samenstellingsverklaring afgeeft.

JAAREKENING 2020 (Verkorte versie) 

Balans

Activa Passiva
Vaste activa 3.939.068 Eigen Vermogen 1.785.866
Vlottende activa 35.681 Voorzieningen 786.753
Liquide middelen 290.554 Langlopende schulden 1.644.250
Kortlopende schulden 48.434
Totaal 4.265.303 Totaal 4.265.303

Verkorte exploitatie
Bruto Bedrijfsresultaat 1.096.201
Bedrijfsresultaat 95.076
Resultaat 33.140

Beleid
In 2020 heeft het bestuur uitvoering gegeven aan het in 2018 opgestelde beleidsplan 2019-2020. Belangrijk speerpunt van beleid is het continueren van een toekomstbestendige woonvoorziening. Uit het in 2019 onder de bewoners uitgevoerde woonwensenonderzoek kwam als verbeterpunt de uitstraling van de buitenkant van het gebouw duidelijk naar voren. Ter uitvoering van het geformuleerde beleid heeft het bestuur besloten tot de in 2020 gerealiseerde integrale verbetering van de buitenkant van het gebouw.

Communicatie
De website van De Driestad wordt actief gebruikt als extern communicatiemiddel over ontwikkelingen met betrekking tot de Driestad. Verder wordt de website gebruikt door het bestuur als middel om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.
Maandelijks verzorgt de algemeen manager een nieuwsbrief voor alle bewoners. In ieder geval maandelijks voert de manager overleg met de bewonerscommissie. Vanwege Coronabeperkingen is het contact tussen bestuur en bewonerscommissie verlopen via een bespreking tussen beide voorzitters en algemeen manager.

Samenwerking
Het bestuur heeft in 2020 contacten gelegd en bestuurlijk overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente Culemborg. Samenwerkingscontacten zijn onderhouden met Kleurrijk Wonen, Zorgcentrum De Betuwe, STMR/Santé, Elk Welzijn, het wijkteam en het team van de buurt en de Rheense Compagnie. De Driestad neemt deel aan de Regiegroep Maatschappelijk Domein en aan het Netwerk Vrijwilligers Zorg en Welzijn.

Wilt u meer informatie over wonen in de Driestad?

Neem dan contact met ons via ons mail adres:  Info@driestad.nl