Beknopt jaarverslag 2021

Algemeen
Onder de impact van de COVID restricties is De Driestad begonnen aan het nieuwe jaar 2021. De restricties hadden zijn weerslag op De Driestad, waar o.a. de sociale activiteiten helaas geen doorgang konden vinden. Gelukkig konden in de loop van 2021 stapsgewijs alle activiteiten weer opgestart worden. We mogen ons gelukkig prijzen dat de bewoners van de Driestad, door zorgvuldig beleid en grote verantwoordelijkheid van en voor elkaar, de COVID periode goed hebben doorstaan.

Bewoners
Per 31 december 2021 waren 148 mensen woonachtig in De Driestad. In 2021 hebben we 7 nieuwe bewoners mogen begroeten. De belangstelling om in De Driestad te wonen is hoog; op de wachtlijst stonden eind 2021 69 belangstellenden voor een appartement (eind 2020: 74). De Driestad heeft klaarblijkelijk een aantrekkelijk woonaanbod.

Organisatie
Op 31 december 2021 bestond het bestuur van Stichting wooncentrum De Driestad uit vijf personen. Het bestuur heeft door Corona de periodieke maandelijkse bestuursvergaderingen, op een enkele uitzondering na, online gehouden via Teams en daarmee is de continuïteit goed gewaarborgd.
De totale aan het bestuur gezamenlijk betaalde vergoeding in 2021 bedraagt bruto € 24.391,27

Het rooster van aftreden van de bestuursleden van de Driestad is als volgt. Statutair bedraagt de periode van benoeming 4 jaar.

Naam bestuurslid, Datum van aftreden


R. Timmermans , voorzitter 31-12-2021
E .Bonsing, vice-voorzitter 31-12-2023
E. Donga, secretaris 31-12-2024
M. Verheijde, penningmeester 31-12-2024
J. Sanders, bestuurslid 31-12-2023

In het najaar van 2021 is er door het bestuur gezocht naar een nieuwe voorzitter die voldeed aan het opgestelde profiel. Per 1 januari 2022 is het voorzitterschap overgenomen door de heer Ton Lijten.

De dagelijkse operationele leiding is in handen van een algemeen manager die twee parttime medewerkers aanstuurt (een beheerder en een technisch medewerker). De Driestad is aangesloten bij Aedes, de overkoepelende branchevereniging en past de CAO Woondiensten toe op haar personeel; hoewel De Driestad geen woningcorporatie is, voelt zij zich verwant met het sociale huisvestingsdomein.

Gebouw
In 2021 zijn 5 appartementen gemoderniseerd (in 2019: 7), waardoor het totaal aantal van 86 gemoderniseerde appartementen is bereikt; dit is 69% van de in totaal 125 appartementen. Twee appartementen hebben alleen mutatie-onderhoud gehad.
Daarnaast is in 2021 verder uitvoering gegeven aan het in 2017 opgestelde MJOP (Meer Jaren Onderhoud Plan) van het gebouwencomplex: De buitenkant van de garage/fietsenstalling en het dienstengebouw zijn geschilderd, de hal en ingang zijn opgeknapt en er is een begin gemaakt met het vervangen van de voordeuren van de appartementen.

Financieel
De Driestad verkeert in een financieel gezonde situatie. De totale omzet bedroeg in 2021
€ 1.112.926,- Over 2021 is een bedrag van € 324.882,- gereserveerd voor groot onderhoud en investeringen in het kader van het MJOP voor de lange termijn. Het gevoerde financiële beleid wordt beoordeeld door een externe accountant, die jaarlijks een samenstellingsverklaring afgeeft.

JAAREKENING 2021 (Verkorte versie) 

Balans

Activa Passiva
Vaste activa 3.915.171 Eigen Vermogen 1.802.183
Vlottende activa 30.209 Voorzieningen 921.305
Liquide middelen 448.757 Langlopende schulden 1.644.250
Kortlopende schulden 66.399
Totaal 4.434.137 Totaal 4.434.137

Verkorte exploitatie
Bruto Bedrijfsresultaat 1.112.926
Bedrijfsresultaat 79.557
Resultaat 16.317

Beleid
Ook in 2021 heeft het bestuur uitvoering gegeven aan het in 2018 opgestelde beleidsplan 2019-2020. Belangrijk speerpunt van beleid is het continueren van een toekomstbestendige woonvoorziening. Het onderzoek vanuit het bestuur naar de visie op de toekomst van het huidige woonconcept en hoe uitvoering te geven aan die visie is in 2021 gestart en zal doorlopen in 2022/23.

Communicatie
De website van De Driestad wordt gebruikt als extern communicatiemiddel over ontwikkelingen met betrekking tot de Driestad. Verder wordt de website gebruikt door het bestuur als middel om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.
Maandelijks verzorgt de algemeen manager een nieuwsbrief voor alle bewoners. In ieder geval maandelijks voert de manager overleg met de bewonerscommissie. Vanwege Coronabeperkingen is het contact tussen bestuur en bewonerscommissie verlopen via een bespreking tussen de voorzitter van de commissie en de algemeen manager.

Samenwerking
Het bestuur heeft in 2021 contacten onderhouden en bestuurlijk overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente Culemborg. Samenwerkingscontacten zijn onderhouden met Kleurrijk Wonen, Zorgcentrum De Betuwe, STMR/Santé, Elk Welzijn, het wijkteam en het team van de buurt en de Rheense Compagnie. De Driestad neemt deel aan de Regiegroep Maatschappelijk Domein en aan het Netwerk Vrijwilligers Zorg en Welzijn.

Wilt u meer informatie over wonen in de Driestad?

Neem dan contact met ons via ons mail adres:  Info@driestad.nl