Vacature – Voorzitter bestuur Stichting Wooncentrum De Driestad

Stichting Wooncentrum De Driestad exploiteert een wooncentrum met 125 appartementen met sociale huren voor senioren in Culemborg. De Driestad wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit 5 onbezoldigde bestuursleden.

Wegens het bereiken van de maximale zittingsduur van de huidige voorzitter is het bestuur is op zoek naar een voorzitter die affiniteit heeft met de doelstellingen van De Driestad en die het proces om De Driestad klaar te maken voor de toekomst kan leiden.

Voor meer informatie over de functie verwijzen wij naar de onderstaande profielschets.

Belangstellenden worden verzocht hun belangstelling kenbaar te maken door een email met motivatie en CV te sturen naar secretaris@driestad.nl.

Het bestuur streeft er naar medio oktober gesprekken met kandidaten te houden.

Profielschets

Dit is De Driestad
Stichting Wooncentrum De Driestad exploiteert sinds 1973 een wooncentrum met 125 appartementen gelegen aan de Heimanslaan in de gemeente Culemborg. Het gebouw ligt centraal in een woonwijk met alle voorzieningen dichtbij en omringd door groen. De Driestad verhuurt de appartementen voor een huur die (ruim) onder de grens voor sociale huurwoningen ligt aan senioren, in de leeftijd van 60 jaar en ouder. De Driestad biedt zo aan senioren met een bescheiden beurs een veilig en prettig woonklimaat, waar zij zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

De Driestad hanteert als uitgangspunt dat goed wonen ook mogelijk moet zijn voor mensen met bescheiden middelen. Door oog te hebben voor de actuele ontwikkelingen rondom huisvesting voor ouderen, zorgvuldig en professioneel gebouwbeheer en de juiste balans tussen kosten en kwaliteit staat er een duurzame en gewilde woonvorm. De wooneenheden zijn verzorgd en comfortabel, de tuinen ronduit mooi en het gebouw keurig onderhouden.

De Driestad wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit 5 onbezoldigde bestuursleden. De leiding over dagelijkse operationele werkzaamheden ten aanzien van bewoners, gebouwbeheer en financiën is in handen van een algemeen manager. Deze geeft leiding aan drie medewerkers, een beheerder en twee technisch medewerkers, en draagt zorg voor een effectieve en efficiënte organisatie van De Driestad. De algemeen manager heeft en houdt zicht op de ontwikkelingen van ouderenhuisvesting en het ontwikkelen van toekomstscenario’s voor de woonvoorziening. Onder de streep is het doel een toekomstbestendige, stabiele woonvoorziening die kostendekkend draait. Het gevoerde financiële beleid wordt beoordeeld door een externe accountant, die jaarlijks een samenstellingsverklaring afgeeft.

Hoewel De Driestad geen woningcorporatie is, voelt zij zich verwant met het sociale huisvestingsdomein.

Het bestuur
Bij de vervulling van zijn taak houdt het bestuur rekening met het feit dat de stichting een onderneming is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij weegt het bestuur de belangen van belanghouders zoals huurders, gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en personeel af. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, worden algemene en specifieke eisen gesteld aan het bestuur als collectief, aan individuele leden en aan de voorzitter.

Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden van de leden. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een goede balans tussen de achtergronden om voldoende complementariteit te bewerkstelligen.
Van elk bestuurslid worden de volgende kwaliteiten verwacht:
✓ Affiniteit met de doelstellingen van De Driestad;
✓ Analytisch vermogen (HBO of academisch denkniveau);
✓ Een brede maatschappelijke betrokkenheid;
✓ Maatschappelijke trends weten te vertalen naar gevolgen voor de organisatie;
✓ In staat te werken in teamverband;
✓ Vermogen om strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien.
✓ Beschikken over voldoende tijd.

Het bestuur van De Driestad onderschrijft het belang van diversiteit en richt zich bij de vervulling van vacatures op een toename van de diversiteit (m.n. man/vrouw verhoudingen en etniciteit).

Bestuursleden ontvangen een gebruikelijke vacatievergoeding.

De voorzitter
Binnen het bestuur heeft de voorzitter specifieke taken met bijbehorende vereisten ten aanzien van kennis, vaardigheden en competenties. Daarnaast dient de voorzitter te voldoen aan de algemene profielschets voor de bestuursleden.
Voor de voorzitter zijn de onderstaande functiekarakteristieken geformuleerd:
✓ Het leiden van het proces om De Driestad klaar te maken voor de toekomst;
✓ In samenspraak met het bestuur het (actief) vormen en bewaken van de agenda;
✓ Voorzitten van de vergaderingen van het bestuur en zorgen dat voldoende tijd bestaat voor beraadslaging door het bestuur;
✓ Het bewaken van de lijn (het beleid) en sturing geven aan oordeels- en besluitvorming;
✓ Coördineren van contacten en communicatie tussen het bestuur en de algemeen manager;
✓ Waar nodig het onderhouden van externe contacten en namens het bestuur naar buiten treden, vanuit het vertrouwen van het bestuur;
✓ Zorgdragen voor transparantie en verantwoording over het functioneren van het bestuur;
✓ Het bewaken en (laten) evalueren van het eigen functioneren van het bestuur;
✓ Zorgdragen voor een goed functioneren van het bestuur;
✓ Coördineren van een team van bestuursleden waarin verschillende disciplines en competenties vertegenwoordigd zijn.

De deskundigheid van de voorzitter blijkt uit haar/zijn beschikking over de volgende kwaliteiten:
• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
• Kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
• Bestuurlijke ervaring opgedaan, bij voorkeur als voorzitter van een bestuur;
• Gevoel voor procedures en verhoudingen van partijen/stakeholders;
• Bestuurlijke en politieke gevoeligheid;
• In staat om besluiten tot stand te brengen;
• Streven naar evenwicht en ieders persoon en inbreng recht doen;
• Zicht op en kennis van governance vraagstukken en de rol van het bestuur;
• Brede maatschappelijke belangstelling en een Culemborgs (politiek) netwerk.

De tijdsbesteding van de voorzitter bedraagt gemiddeld 3 tot 5 uur per week.

Belangstelling voor deze vacature?

Stuur dan een email met motivatie en CV naar secretaris@driestad.nl